-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

IPN, Polacy, Żydzi.

Dawniej zamieszczony przeze mnie artykuł autorstwa Ludwiki Jeleńskiej jak ulał pasuje do aktualnej sprawy żydowskich „wątpliwości” pod adresem polskiej ustawy o IPN. Z punktu widzenia Żydów tekst jest jak najbardziej antysemicki.

Naród wybrany a katolicy

Tu przypomnę tylko fragmenty:

„Zauważmy, że Łaska Boża, tak w życiu poszczególnego człowieka, jak w życiu ludzkości jest łaską, czyli czymś danym nam bez żadnej z naszej strony zasługi : „Nie wyście Mnie wybrali, ale Jam was wybrał”, mówi Jezus do apostołów, a to samo odnosi się do każdego wiernego. „Kochajmy Boga, bo On pierwszy nas umiłował” mówi św. Jan. Tak więc wybór Izraela nie mógł być spowodowany żadnymi zaletami narodu, którego przecież jeszcze nie było, który był dopiero zawarty wraz z pokoleniami wszystkich wiernych w łonie prarodzica swego – Abrahama”.

„Izraelici nie byli więc elitą narodów, jak to mniemali sami o sobie, ale skoro mieli stać się kolebką Syna Bożego i Jego najbliższymi współpracownikami na niwie ludzkości, musieli stać się „depozytorami — jak powiada Ojciec Lacordaire - prawdziwej historii świata, to jest przechować pojęcie prawdziwego Boga, stworzenia świata przez Boga, upadku człowieka i danej mu nadziei odkupienia”.

„Dla mającego przyjść Chrystusa, a nie dla nich samych, otoczył Bóg specjalną swą Opatrznością Izraela”.

„Wybór więc narodu izraelskiego nie był uznaniem dla jego wartości, ani rozmiłowaniem się Bożym w narodzie, którego Mojżesz znosić nie mógł dla jego wad i niestałości. Był wybrany jako teren bezpośredniego działania Mesjasza ludzkości, Mesjasz był celem, tylko dla Niego było wszystko”.

„Jeśli dawni Izraelici tak opacznie rozumieli swe wybraństwo, to dziś oczywiście pojęcie „narodu wybranego” uległo wśród Żydów większemu jeszcze zniekształceniu. Nad tym nie mamy się co dłużej zatrzymywać. Faktem jest, że i wierzący i niewierzący Żydzi uważają siebie za elitę ludzkości i to właśnie ze względów przyrodzonych, a w pierwszej linii ze względu na starożytność swej rasy. I tu mamy ciekawy objaw: Żydzi zwalczający rasizm, sami przede wszystkim są jego wyznawcami. Ich wartości rasowe mają jakoby wskazywać, że są predestynowani na rządców świata. Jako przymioty swoje wysuwają bezsprzeczny spryt, który błędnie identyfikują z mądrością, i niezniszczalność narodu, co przypisują jego niezwykłej odporności”.

I na pytanie jak to zmienić odpowiedzi udzielił 2 tysiące lat temu św. Piotr:

Dz 2,38-41.

„Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim (…)

 

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».

 

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».

 

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!». Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz”.

 

Uparcie mówi o tym Grzegorz Braun, że notorycznie utożsamia się judaizm biblijny z dzisiejszym judaizmem rabinicznym, co jest wielkim błędem. Żydzi i ich roszczenia wobec kogokolwiek, to „Przedsiębiorstwo Holocaust” (Norman Finkelstein) nie skończy się do momentu, gdy „każdy z nich ochrzci się w imię Chrystusa”. Gdy etyka chrześcijańska wejdzie w miejsce talmudycznej etyki sytuacyjnej. Pokój zapanuje gdy Rosja się nawróci, a ” nie przejdzie to plemię aż wszystko się stanie” (Łuk. XXI, 24, 32)”. Zauważmy, „plemię” a nie naród. Żydzi, zmienią swoje podejście, gdy odejdą od plemiennego trybalizmu i zamienią się w zwyczajny a nie „wybrany” (w ich pojęciu) naród. Jak podaje ciotka wiki: „Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 1975, głównie dzięki staraniom Związku Radzieckiego i państw arabskich, uchwalono rezolucję 3379 potępiającą syjonizm jako formę rasizmu, co wywołało stanowczy sprzeciw USA. Dokument ten został odwołany 16 grudnia 1991 (Rezolucja 4686)”. Podobno to jedyna rezolucja odwołana kiedykolwiek przez ONZ.

 

 

Pani ambasador Izraela i izraelscy politycy drobniejszego płazu na wyścigi domagali się takiego prawa, które nie będzie blokowało swobody badań naukowych (polskie prawo nie miało nawet w założeniach takich zastrzeżeń, „tzw. „kłamstwo oświęcimskie” czemuś takiemu akurat sprzyja). Generalnie nic tylko przyklasnąć, żeby np. bardziej szczegółowo badać takie a nie inne zachowania większości społeczności żydowskiej na Kresach Wschodnich po 17 września 1939 roku. A dodatkowo sprawę pomocy Polakom ze strony Żydów po 1944/45 roku w rządzonej przez sowietów Polsce. I na koniec ustanowić polski medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata” dla Żydów którzy pomagali w tym okresie Polakom.

 

 

Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach. Wybór i opracowanie Czesław K. Grzelak. Warszawa 1999. (fragmenty różnych autorów).

 

„Zobaczyliśmy tych - oczekiwanych z utęsknieniem przez część naszej społeczności - żołnierzy sowieckich; byli dziwni: małego wzrostu, na krzywych nogach, brzydcy i mieli na głowach te dziwaczne czapki, a także w szmacianych butach. Byli strasznie głodni. Paru wpadło do domu i prosili o jedzenie. Wzięli chleb, jakąś wędlinę, od Ojca papierosy itp. Sami żołnierze byli w miarę grzeczni i zaraz ruszyli dalej w Polskę, a do Dzisny wkroczyło NKWD. Wreszcie nasi komuniści mogli się wykazać i nacieszyć. Nie da się ukryć, że byli to głównie Żydzi i paru Białorusinów (jeden z nich nazywał się Stoma), a prowodyr Żydów chyba Szulman (?). Nosili oni spisy - zrobione już wcześniej -„trefnych" Polaków. Jednym z nich był mój Ojciec, bo walczył w dwudziestym roku z bolszewikami. Wieczorem był spektakl. Mieszkaliśmy w Alei Józefa Poniatowskiego, naprzeciw szpitala; w środku ulicy, między drzewami stało za metalowym płotkiem popiersie Józefa Piłsudskiego. Nasi Żydzi przyszli tu z pochodniami i śpiewając Międzynarodówką rozbijali to popiersie. Przynieśli też ze sobą łomy i siekiery; wrzeszcząc tłukli na drobne kawałki Marszałka. Patrzyłam z okna przerażona, zszokowana. Na razie zostawili nas w spokoju. Natomiast zamknęli wszystkie sklepy i towary trzymali dla swoich towarzyszy zza wschodniej granicy. Ludzie, tzn. Polacy i Białorusini, byli zdani na siebie, na swoje zapasy, ogrody i sąsiadów rybaków i rolników.Po paru tygodniach nowe władze zapędziły nas do szkoły i nauczyciele byli na razie potrzebni. Od razu musieliśmy „umieć" mówić po rosyjsku i pisać cudaczną dla nas cyrylicą! Nauczycielka, piękna Żydówka, koleżanka mojej Mamy, absolwentka Uniwersytetu St. Batorego, powiedziała do mnie: „Pierestań goworit etim sobaczim jazykom, waszej Polszi uże nikogda nie budiet"!”(przestań mówić tym psim językiem, waszej Polski już nigdy nie będzie!)

 

„W tym dniu od rana wysłałem rozpoznanie do Ej szyszek i do Olkienik oraz nastawiłem na te kierunki ubezpieczenia. Zapewniłem sobie łączność z Sopoćkiniami, a przez nie z Grodnem. Przeprowadziłem reorganizację baonu „Orany" do wymarszu w następnym dniu; poleciłem dcy baonu pozostawić przy baonie tylko tabor bojowy kompanii, natomiast resztę dużego jeszcze taboru przygotować do wysłania w następnym dniu przed świtem. Nastąpił już zwrot w nastrojach ludności; Białorusini, a w miasteczkach i Żydzi, nie tylko sympatyzowali, ale czynnie występowali po stronie bolszewików; po wsiach powstawały komitety, zaczęły się tworzyć bandy dywersyjne, a po przykładzie Lidy i Grodna do miejsca, gdzie znajdowały się magazyny, składy względnie majątek wojskowy ewentualnie skarbowy ciągnęła okoliczna ludność na rabunek”.

 

„Pamiętam miejscowość Skidel, wygląd małego miasteczka, i Jeziory, w których był mały postój (karmienie koni). Z Jezior wyruszyliśmy do Grodna. 21 września 1939 r. był przemarsz przez Grodno do majątku Grandzicze. W Grodnie spotkała nas wroga niespodzianka. Podczas przemarszu ulicą Elizy Orzeszkowej i róg ulicy Dominikańskiej strzelali do nas z karabinów maszynowych z poddaszy Żydzi”.

 

„Z Góry Boufałowej ostatnie oddziały KOP wycofały się na Jewie. Położyłem się spać. Około godz. 5 obudził mnie łoskot. Wyjrzałem oknem i zobaczyłem pięć czołgów otwartych wjeżdżających. Obsługa stała w otwartych włazach z pistoletami w ręku. Na każdym czołgu siedział Żyd z czerwoną opaską i pilotował. O godz. 6 wybuchła gwałtowna strzelanina przy Zielonym Moście”.

 

„Do Grodna przyjechałem 20 września przed południem, gdzie usłyszałem bezładną strzelaninę i stuk czołgów po bruku. Otrzymałem na stacji rozkaz od dowódcy kompanii zajęcia i obsadzenia gmachu DOK III. Po zajęciu budynku umieściłem część żołnierzy na parterze przy oknach z butelkami benzyny dla niszczenia czołgów, które bezkarnie grasowały po ulicach miasta. Około godz. 14 otrzymałem rozkaz zajęcia gmachu PKO i spatrolowanie na sąsiednich ulicach młynów żydowskich. Przy zajmowaniu PKO zostaliśmy obrzuceni z sąsiedniej kamienicy granatami przez ludność żydowską, ciężko ranny został woźny i jego żona, która wieczorem z powodu ran zmarła”.

 

PS. Tylko modlic się za nich trzeba, toć to tacy sami ludzie jak inni. Nie szatan ich stworzył tylko Pan Bóg. Swego razu mój proboszcz po mszy opowiedział swoje przygody z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Gdy przechodzili gdzieś tam przy Grobie Pańskim jeden stary Żyd zaczął pluć na Polaka, uczestnika pielgrzymki. Ten mu sie nie odwzajemnił tym samym, tylko podszedł do niego i powiedział po polsku "Szalom bracie". Stary Żyd padł na kolana i popłakał się. Człowiek.tagi: polacy  żydzi  kresy  ipn 

rotmeister
3 lutego 2018 21:25
16     1517    6 zaloguj sie by polubić
komentarze:
pink-panther @rotmeister
3 lutego 2018 22:46

Obawiam się, po przeczytaniu serii artykułów o różnych "problemach wizerunkowych rodziny Netanyahu", że bardziej w tym ataku chodzi o odwrócenie uwagi niż o przemyślenia filozoficzne, teologiczne lub historyczne. Tam się robi gorąco dosłownie "na dniach". Zagrożona piąta kadencja premiera ale bardziej jeszcze zagrożeniem jest kierunek różnych śledztw policji izraelskiej.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @pink-panther 3 lutego 2018 22:46
3 lutego 2018 22:55

Możliwe, ale proszę spojrzeć, że chyba jednymi z nielicznych pozytywów, jest to, że ujawnili się w Polsce co którzy wrzeszczą "nie damy pluć na Polskę i jej historię, sami na nią naplujemy". Po drugie, widać, że tłumaczenia o przyjaźni miedzy narodami, rządami etc w Warszawie i Tel Avivie to tylko mowa trawa i jeden wielki pic. Te wszystkie projekty polsko-żydowskie, dbanie o cmentarze, te koncerty muzyki klezmerskiej, to wszystko można o kant d....y rozbić, bo z tamtej strony widać tylko szekle, dolary czy euro. I ta autentyczna wiara w to, że ci Polacy to wredne świnie. Jak mawia Grzegorz Braun, trzeba skończyć z judeoidealizmem a trzeba zacząc judeorealizm. Traktować ich jak Hiszpanów, Włochów czy Japończyków.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @rotmeister
3 lutego 2018 23:17

Miało być jak zwykle. Ambasador  Izraela tupnął, korzystając z pierwszej lepszej okazji, a tutejsi politycy na wyścigi pozmieniać mieli zapisy w ustawach (IPN to podpucha, chodzilo o reprywatyzacyjną). Nikt z tamtej styrony nie ocekiwał innej reakcji. Gdy nastapiła, sa dwa wyjscia, nasilenie ataku w celu przełamania oporu rządzących aktualnie w Polsce (z niewykluczonym  atakiem spekulacyjnyum na złotego), albo.

No właśnie, jaka pozostaje alternatywa, skoro  strona zydowska kategorycznie i konsekwentnie nie życzy sobie żądnych kumpli do stausu ofiary II wojny swiatowej. A juz zwłaszcza jakichś "katoli".

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @rotmeister
3 lutego 2018 23:23

Marzy mi się "Aleja Sprawiedliwych", ciągnąca się od Rakowieckiej... Ciekawam, czy posadzono by tam choć jedno drzewko? Dla Żyda, ratującego z kaźni UB Polaka?

zaloguj się by móc komentować

Draniu @rotmeister 3 lutego 2018 22:55
3 lutego 2018 23:53

Otóż to.. Wydaje mi się ,że polscy politycy zapomnieli starego przysłowia.. Kochajmy się jak bracia ,ale liczmy się jak Żydzi.. "Przemysł holokaust" to jest biznes.. I tak do tego powinno  się  podchodzi.. Polska powinna przestać dofinsowywac wszelkie organizacje żydowskie ,albo znacznie zmniejszyć dofinasowywanie.. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @rotmeister 3 lutego 2018 22:55
4 lutego 2018 00:10

Dobre jest to "nie damy pluć na Polskę i  jej historię, sami na nią naplujemy". To jest motto całej polityki wizerunkowej III RP. Janek T Gross to było "dobro narodowe". Teraz "zapadło milczenie" nad Jankiem ale o "współudziale w opluwaniu" - nie będzie doktoratów.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 3 lutego 2018 23:23
4 lutego 2018 00:12

To coś z gatunku "Star Trek" i "Odysei Kosmicznej". Trzeba oddać szacunek Pani dr Kurek: miała odwagę pierwsza powiedzieć prawdę.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @rotmeister
4 lutego 2018 09:00

archiwa KOPu zostały kilka lat utajnione na kolejne 50 lat;- ich treść do 'nauki historii' nie pasuje

zaloguj się by móc komentować

qwerty @rotmeister 3 lutego 2018 22:55
4 lutego 2018 09:03

Japończyków nie mieszajmy w europejskie historie, to zupełnie inna cywilizacja i bardzo Polsce przychylna, Włosi też się w tak sformatowanym szeregu nie mieszczą; i jeszcze jedno: aby mieć podstawy do 'traktowania' kogokolwiek to należy mieć cokolwiek [wykształcenie, mienie, wartości, zdolności, ....]

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @qwerty 4 lutego 2018 09:03
4 lutego 2018 09:25

Nie zrozumiałeś wpisu.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @qwerty 4 lutego 2018 09:00
4 lutego 2018 09:28

Archiwum KOP jest od paru lat w Szczecinie. Kumpel pisał z tego magisterkę i żadnych problemów z dotarciem do materiałów nie miał.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @rotmeister 4 lutego 2018 09:28
4 lutego 2018 09:42

to chyba inne ustawy czytujemy

zaloguj się by móc komentować

qwerty @rotmeister 4 lutego 2018 09:25
4 lutego 2018 09:45

dokładnie zrozumiałem i sny o tym, że Polska sie obudzi i będzie inne Państwa traktować należycie i wg własnych 'interesów' to iluzje, śnijcie dalej

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @qwerty 4 lutego 2018 09:45
4 lutego 2018 11:38

Dalej nie rozumiesz tego wpisu.

zaloguj się by móc komentować

Zadziorny-Mietek @rotmeister
6 lutego 2018 08:49

Do listy żydokomunistycznych "zasług" dla Rzeczypospolitej podczas wojny trzeba dodać: James Bond grasuje w Nalibokach, czyli "partyzanci" Bielscy "walczą z Niemcami". Całą z premedytacją przemilczaną historię panoszenia się w latach 1942-1945 żydowskich band pod sowiecką kuratelą na wschodnich terenach RP, dokonywanych przez nie na tamtejszej ludności polskiej mordów i grabieży.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @Zadziorny-Mietek 6 lutego 2018 08:49
6 lutego 2018 09:57

Dlatego ta "swoboda badań naukowych" to jedna wielka lipa. Prof. Jasiewicz za taką swobodę zapłacił utratą posady. W jednym z wywiadów mówił o tym jak przychodzą do niego znajomi naukowcy którzy piszą o stosunkach polsko-żydowskich i mówią że to co wyczytali że źródeł nijak się ma do przekazu medialnego. Ale tego nie ruszają bo.....  Taką to swoboda. 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować